امروزه پروسه های دنده زنی به شدت رشد یافته و جزئیات بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است که بسیار مقرون به صرفه است. همچنین ، انتظارات جهت کیفیت و امنیت پروسه نیز افزایش یافته است. استراتژی های LMT ، مجموعه ای از این قبیل هماهنگی ها را در عرصه جهانی فراهم نموده است.