طراحی و ارتقای ابزارهای منحصر فرد ابزارهای مخصوص نیز توسط شرکت LMT  صورت می پذیرد. شرکت LMT بعنوان همراه  استراتژی تکنولوژی  شما در جهت توسعه مهندسی پروژه و سیستم های ابزار آلات بسیار دقیق ، همراهی می نماید.