• روغن های حل شونده مخصوص خنک کاری و تراشکاری
• روغن خالص مخصوص برشکاری
• روغنهای هونینگ
• روغنهای دی الکتریک یا اسپارک
• مایعات انحلال پذیرمخصوص فرم دهی و روانکاری عمیق
• روغن های خالص مخصوص فرم دهی و روانکاری عمیق
• روغنهای عملیات حرارتی ( کوئینچ)
• شوینده های سیستم و ضد قارچ و ضد باکتری