• روغنهای هیدرولیک
• روغنهای دنده صنعتی
• روانکارهای ماشین ابزار
• روغنهای توربین
• روغن های کمپرسور
• روغنهای انتقال حرارت
• روغنهای مخصوص ضربه گیر
• گریسها