ماشینکاری دستگاه های مدرن توسط فرزکاری و قلاویزکاری در سراسر جهان رو به افزایش است. این امر ، در تولید در مقیاس بزرگ و اندازه های کوچکتر قابل اجرا می باشد. شرکت LMT به تمرکز مستمر بر عملکرد ، سیر تکاملی تمرکز بر آینده  ، چرخه نوآوری کوتاه مدت و تعهد کامل به نیازهای شما تکیه نموده است. با توجه به اینکه سطوح کنگره دار اغلب  نیاز به قلاویزکاری دارند،  به این منظور فرزکاری و قلاویزکاری ، در یک بخش تلفیق گردیده اند.