• روانکارهای مخصوص صنعت نساجی
• روغنهای عملیاتی
• روغنهای زنجیره
• روانکارهای مخصوص ریخته گری
• روانکارهای مخصوص دنده های روباز
• روغنهای مخصوص صنعت شیشه
• مایعات مخصوص کشش سیم در صنعت کابل سازی
• و سایر روانکارها